VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN MARSHAL

De RACB heeft volgende VERZEKERINGEN afgesloten:

1. Burgerlijke aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilliger.
De andere dekkingsvoorwaarden zijn identiek aan de ongevallenverzekering.
Verzekeringsmaatschappij : AXA
Polisnummer : 700.558.014

2. Ongevallenverzekering
Verzekeringsmaatschappij : AXA
Polisnummer : 730.267.653
Wanneer de commissarissen met een geldige A, B of C licentie op een race in het buitenland werken, zijn zij verzekerd indien :
   1. een voorafgaandelijke toestemming werd afgeleverd door RACB SPORT via het bureau RACB Track Marshals.
   2. deze race officieel erkend is door de FIA of RACB SPORT.

De baancommissarissen, A-B-C-S-SM-K-KS of KSM licentiehouders van de RACB Track Marshals, worden door een ongevals- verzekering gedekt ter gelegenheid van de circuitwedstrijden op de kalender van de RACB Sport en gereden in België (nationale en internationale wedstrijden). Ze dekt enkel de lichamelijke schade.
De race wordt gedekt door de polis indien aan de drie onderstaande voorwaarden voldaan is :
   1. De wedstrijd staat op de algemene kalender van RACB Track Marshals
   2. De persoon die u oproept is lid van het Bureau en nodigt U uit in naam van de RACB Track Marshals.
   3. U moet hernomen zijn op de dagelijks aanwezigheidslijst van uw ploeg die ‘s morgens aan de verantwoordelijke overhandigd wordt.

Maximum leeftijd voor dekking: 70 jaar.
De dekking van de BK kan jaarlijks worden verlengd, nadat de personen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, een medische certificaat kunnen voorleggen waarin wordt verklaard dat de betrokken persoon geniet van een goede gezondheid. Deze wordt bezorgd aan de verantwoordelijke of aan het secretariaat van RACB Track Marshals (Avenue Jules du Jardin 27/7, 1150 Bruxelles ) vóór elke jaarlijkse vervaldag na de 70e verjaardag.
Wanneer de verzekerde persoon de leeftijd van 75 jaar bereikt, dan wordt de dekking beperkt tot de dood (tot een maximum van 37.500 €) en medische kosten (tot een maximum van 5.000 €).
De dekking zal eindigen in het jaar waarin de leeftijd van 80 zal bereikt worden.

Gedekte bedragen
Overlijden : 75000€.
Permanente invaliditeit: 40000 € of een percentage van dit bedrag in functie van de graad van invaliditeit met Engelse vrijstelling van 10% en progressieve formule 225 %.
Medische kosten : 5000 € voor dat deel dat je niet van de mutualiteit terugkrijgt. Eveneens vallen onder de medische kosten, de transportkosten naar het ziekenhuis.
Tijdelijke Invaliditeit : 25 € per dag, van de 31ste tot de 365ste dag na het ongeval.
In geval van geschil zijn enkel de algemene en speciale voorwaarden van de polis van toepassing.

Details
Geleidelijke verhoging:
Compensatie voor blijvende invaliditeit zal als volgt plaatsvinden:
• Voor het deel van de mate van invaliditeit tot en met inbegrip van 25%: op basis van het verzekerde kapitaal
• Voor het deel van de mate van invaliditeit vanaf 25 % tot inclusief 50%: op basis van het dubbel van het verzekerde kapitaal.
• meer dan 50% voor het deel van de mate van invaliditeit: op basis van triple van het verzekerde kapitaal.

Franchise:
Er zal geen compensatie gegeven worden voor de permanente handicaps kleiner dan of gelijk aan 10%.
Het is echter zo dat er compensatie in zijn geheel is wanneer de blijvende invaliditeit het percentage van de franchise overschrijdt.

Zelfrijdend voertuig op 2 wielen:
De overeenkomst wordt beperkt tot 50% voor licentiehouders tijdens het gebruik van een zelfrijdend voertuig met twee wielen in hun missie als BK.

In het geval een wedstrijd niet op de officiële kalender staat, is het belangrijk om aan de organisator een bewijs te vragen dat hij een verzekering heeft genomen voor lichamelijk ongevallen.

Het is belangrijk om zich aan de volgende regels te houden als je gewond geraakt bij een ongeval op een circuit of op de weg van huis naar het circuit of van circuit naar huis tijdens een race of training die vermeldt staat in de officiële kalender van de RACB Sport.
   Invullen van het ongevalsverslag door de postoverste en de dokter. Dit document bezorgen aan de “chef de file” van de RACB Track Marshals (En indien mogelijk, een kopie houden voor jezelf).
   Als er medische kosten zijn, eerst het deel terugvragen via de mutualiteit.
(Nooit aan uw mutualiteit doorgeven dat er een derde partij verantwoordelijk is van uw ongeval, anders zal zij deze derde partij aanvallen en dan gaat u lang wachten om terugbetaald te worden.)
   Het betalen van artsen, apotheker, ambulance, ziekenhuisrekeningen, enz…
Vragen om een ontvangstbewijs van alle betalingen.
Een kopie vragen van al deze documenten.
   Uw onkosten laten terug betalen door uw mutualiteit en een document aanvragen met vermelding van het bedrag dat niet wordt terugbetaald. Zorg dat jezelf een kopie behoudt.
Een dossier opmaken en terugsturen naar de verzekering.

MARSH
t.a.v. M. Aubert Leloup
Hermann-Debrouxlaan,2
1160-Brussel
Tél: 02/674.91.49
Fax : 02/674.99.34
Email : [email protected]
   Noteer uw IBAN rekeningnummer waarop de verzekering u kan terugbetalen.
   U hoeft niet te wachten totdat uw bestand voltooid is, U kunt aan Marsh uw documenten verzenden een per een.
   Advies: als er getuigen zijn, noteer hun volledige gegevens (adres, tel.). En vooral, nooit opgeven.
De dekking is verworven voor de duur van het evenement (verificatie van documenten, controle, training en wedstrijd) zo goed als voor de reisweg van de woonplaats van de verzekerde persoon naar de plaats van de gebeurtenis en terug.
Uitsluitingen: ongevallen als gevolg van deelname aan races als een bestuurder van de racewagen.
Zijn gedekt: de gebeurlijke ongevallen op de piste, en in geval van nood, de verplaatsing naar een specifieke plek op het circuit waar de aanwezigheid vereist is, en dat de verzekerde zou bereiken als passagiers of bestuurder.
Er is eveneens overeengekomen tussen de partijen dat de garanties van deze polis ook verworven zijn voor de BK die uitgeleend zijn door RACB Sport aan overeenkomstige clubs in het buitenland en erkend door de FIA.
Territorialiteitsbeginsel:
Europese landen die zijn aangesloten bij de FIA.
Waarschuwing!
Deze polis zal U niet dekken bij deelname aan wedstrijden van de VAS, ASAF of eender welke andere sportautoriteit anders dan RACB SPORT.
Indien U aan zulke wedstrijden deelneemt, moet u er zelf voor zorgen om van de verantwoordelijke van de wedstrijd het bewijs te verkrijgen dat u gedekt bent in geval van ongeval.
De RACB Track Marshals kan u in dergelijke omstandigheden niet helpen.