STATUTEN EN SYLLABUS

De statuten van RACB Track Marshals (hieronder) zijn vervolledigd met de syllabus ter bekoming van 1 charter.
Deze syllabus werd gratis verdeeld aan alle commissarissen-stagairs die kandidaat licentie C, B of A zijn maar is ook een referentie voor al de commissarissen.

Statuten van de RACB Track Marshals. Uitgave van januari 2019. Zij vervangt alle vorige uitgaven.
Deze statuten worden aangevuld met de officiële syllabus van de RACB Track Marshals.
Op 1 februari 2015 wijzigt de naam, de NKBK wordt de RACB Track Marshals. Alle documenten die door de NKBK vóór die datum zijn afgegeven, blijven geldig en worden herkend door de RACB Track Marshals.
RACB Track Marshals is een uitvoerende commissie van de Royal Automobile Club of Belgium Sport. (RACB Sport)
Waarschuwing: De houders van een vergunning A, B, C, K, S, SM en KS van RACB Track Marshals worden door een ongevallenverzekering gedekt, als deze ongevallen het rechtstreekse gevolg zijn van deelname aan de proeven op het circuit en vermeld op de officiële wedstrijdkalender van de RACB-SPORT en waarbij de BK uitgenodigd werd via de commissie van RACB Track Marshals of diens wedstrijdafgevaardigde en op diens inschrijvingsblad, voor die bewuste dag, als aanwezig genoteerd staat. Zij dekt alleen het lichamelijke letsel. Voor alle info i.v.m. garanties, uitsluitingen, vrijstellingen e.a. zijn alleen de teksten in de verzekeringspolis geldig. Deze polis is uiteraard niet geldig bij wedstrijden die niet vermeld staan op de officiële wedstrijdkalender van RACB Track Marshals

Art. 1. De baancommissaris (verder in deze tekst “BK” genoemd) is een “officieel” in het kader van de proef waarin hij / zij functioneert. Er wordt hem/haar gevraagd geen uitspraken of handelingen te doen die schade kunnen toebrengen aan het evenement of betrokkenen hiervan waar hij/zij deelname aan verleent. Er wordt evenmin info aan derden verstrekt met betrekking tot het gebeuren.

Art. 2. De BK wordt aanbevolen door de commissie die door RACB Sport bevoegd en erkend is, t.t.z. de RACB Track Marshals
De RACB Track Marshals nodigt de BK’s uit om deel te nemen bij de auto en de karting wedstrijden voorzien op de nationale kalender van RACB Track Marshals.
Deze uitnodigingen worden naar de postoversten van de erkende ploegen gezonden of naar de geïsoleerde BK’s. Omwille van administratieve redenen worden BK’s in ploegen verenigd. Elke BK is vrij om bij deze ploeg te blijven of een andere ploeg te kiezen. De RACB Track Marshals kent een nummer toe aan elke ploeg en dit om een vereenvoudigd en gecomputeriseerd beleid van de ploegen v.d. BK’s toe te laten. Elk begin van het jaar, kan dit nummer gewijzigd worden. Het Bureau van RACB Track Marshals beslist dat het aantal BK’s, noodzakelijk voor de goede werking van de veiligheidsposten, kan beperkt worden tot 6 personen en dit indien de totale bezetting te wensen overlaat. Het Bureau kan de postverdeling autonoom beslissen. In de mate van het mogelijke vermijdt het Bureau dat in de loop van het seizoen dezelfde ploeg op steeds dezelfde post terecht komt.

Art. 3 Iedere commissaris van RACB Track Marshals moet titularis zijn van een vergunning. De RACB Track Marshals levert deze jaarlijkse vernieuwbare licenties. Er bestaan 7 klassen van licenties:1) SM (voor Minderjarige stagiair) 2) S(voor stagiair); 3)KS (voor Karting Stagiair); 4) K(voor karting alleen), 5) C, 6) B en 7) A. Elke nieuwkomer dient, in het bezit te zijn van een geldige SM of “S licentie” (of KS voor Karting). In een team van baancommissarissen, kan het aantal BK’s stagiaires het kwart van het totaal aantal BK’s A, B of C licentiehouders niet overschrijden. In het begin van elk jaar worden de nieuwe aanvragen van de lic. A, B, C en K behandelt. Het bureel van RACB Track Marshals aanvaardt of weigert de aanvraag tot het bekomen van een SM of S of C-(of K) lic. alsook het vernieuwen van de bestaande A of B of C of K of SM of S of KS licentie van vorig jaar. Iedere commissaris houder van een vergunning anders dan die door de RACB uitgereikt, (ASAF, VAS, BMB enz.…) en die als baancommissaris wenst te werken bij de proeven die in het officiële tijdschema van RACB worden beschreven, zal eerst een vergunning van stagiaire van RACB Track Marshals moeten verkrijgen en zich ertoe verbinden om de richtlijnen en regelgeving van RACB Sport na te leven.
Om een SM of“S of KS” licentie” te verkrijgen moet de kandidaat:
a) opgenomen zijn in een erkende ploeg waar hij de nodige opleiding ontvangt;
b) het formulier “aanvraag tot vergunning SM of “S” (of KS) persoonlijk invullen alsook ondertekenen;
c) het formulier overhandigen aan een van de leden v.d. commissie RACB Track Marshals
Als de kandidaat stagiaire een minderjarige van 16 jaar minstens is (SM )moet hij een „ VEREISTE TOELATING VOOR DE MINDERJARIGEN leveren die door het gemeentebestuur van zijn woonplaats wordt gelegaliseerd.
Om zijn vergunning K, C, B of A, te vernieuwen moet de BK: De statuten van de Commissie goedkeuren, zijn jaarlijkse vernieuwingsaanvraag ondertekenen en terugzenden aan het secretariaat van RACB Track Marshals en dit binnen de vastgestelde termijnen die door het Bureau van RACB Track Marshals vastgelegd werden.

De commissaris die houder is van een S (of KS) licentie en kandidaat voor een vergunning C (of K) dient
a) 20% aanwezigheden te hebben van het totaal der wedstrijden die op de officiële kalender van de RACB Track Marshals staat. Coëfficiënt: voor elke dag van een raceweekend, kent de RACB Track Marshals een coëfficiënt toe die omgekeerd evenredig is aan het belang van de wedstrijd met een hogere coëfficiënt voor een bijv. vrijdag dan voor een bijv. zondag. (zie in artikel 5 de bijzonderheden die de minderjarigen betreffen)
b) De statuten van RACB Track Marshals goedkeuren en zijn “aanvraag tot C (of K) licentie” toezenden aan het RACB Track Marshals -secretariaat en dit binnen de, door Bureau van RACB Track Marshals, vastgestelde termijn.
c) deel te nemen aan een jaarlijkse, door de commissie RACB Track Marshals georganiseerde, cursus en dit om de C (of K) licentie te verkrijgen.

art.4. De licentie A,B,C,K, S (of KS) en SM van BK kan onmiddellijk ingetrokken worden door zowel RACB Sport als door het bureau van RACB Track Marshals en dit in geval van zwaar vergrijp of na vaststelling van slordigheid of onbevoegdheid. Bij deelname aan een buitenlandse proef dient er steeds een ondertekende toelating te zijn van de RACB SPORT zoniet kan de licentie ingetrokken worden!
De intrekking van de licenties zal ook geschieden indien niet meer voldaan wordt aan artikels 7, 8, 9, 10 van de huidige statuten.

Art. 5. De vereiste leeftijd om stagiair BK bij de RACB Track Marshals te worden is 18 jaar. Maar: De minimumleeftijd vereist, om minderjarige baancommissaris stagiaire te worden is 16 jaar. (vergunning SM). Om baancommissaris titularis van een vergunning C te worden moet de kandidaat als stagiaire titularis van een vergunning S aan 20% van de wedstrijden van het officiële tijdschema van RACB Track Marshals deelgenomen hebben. Hij moet wachten op het kalenderjaar na die van de toewijzing van zijn vergunning S om zijn vergunning C te kunnen verkrijgen.
(Voorbeeld: de commissaris is 16 jaar oud op 25 juni 2013 hij is SM 2013. Op 25 juni 2013 toen hij 18 jaar oud was, wordt hij S 2015, hij accumuleert tussen 25 juni 2015 en 31 december 2015, 20% van aanwezigheid van de wedstrijden van het tijdschema van het jaar 2015.Hij kan aanspraak maken op een vergunning C in 2016 .)
De minimumleeftijd voor adjunct-postoverste is 25 jaar. (B licentie)
De minimumleeftijd voor postoverste is 30 jaar. (A licentie) Men moet 3 volledige jaren houder zijn van respectievelijk een “C” of “B” licentie alvorens men de hogere licentie “B” of “A” kan bekomen.
Om een hogere licentie te kunnen bekomen, bvb van C naar B of van B naar A te kunnen, moet de kandidaat 65% van de punten behalen tijdens het theoretische examen en dient : 20% aanwezigheden te hebben van het totaal der wedstrijden die op de officiële kalender van de RACB Track Marshals staat. Coëfficiënt: voor elke dag van een raceweekend, kent de RACB Track Marshals een coëfficiënt toe die omgekeerd evenredig is aan het belang van de wedstrijd met een hogere coëfficiënt voor een bijv. vrijdag dan voor een bijv. zondag . De leeftijdsgrens tot het bekomen van een hogere graad bovenop de C licentie is vastgesteld op 60 jaar. Vanaf 70 tot 80 jaar, verstrekt de commissaris jaarlijks een medisch attest van een goede gezondheid om zijn licentie te kunnen behouden.
De leeftijd, beperkt om als BK te werken wordt bepaald door RACB Sport alsook door de verzekeringsmaatschappij die de BK’s dekt.

Art. 6. De postoverste vormt, onder zijn verantwoordelijkheid, nieuwe kandidaten die in het bezit zijn van een SM, S (of KS, voor Karting) licentie zijn. (Dit in overeenstemming met het aantal zoals in artikel 3 wordt aangegeven.)

Art. 7. De BK’s moeten volkomen eerlijk en waardig zijn en een voorbeeldig en onberispelijk gedrag vertonen.

Art. 8. De BK moet zich sportief en enthousiast uiten en is onpartijdig. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel moet eenduidig, scherp en stipt zijn.

Art. 9. De BK verkeert in goede gezondheid en heeft geen enkele kwaal of andere hinder die hem zou kunnen hinderen bij het uitvoeren van zijn taak als baancommissaris. Hij verbindt zich ertoe deze taak niet op te nemen indien hij enig probleem heeft, zelfs tijdelijk, met zijn gezondheid (bij voorbeeld bij arbeidsongeschiktheid). Daarom behoudt de RACB Track Marshals zich het recht voor om aan de betrokken BK, in het begin of tijdens het jaar een medisch attest te vragen. De BK moet op elk ogenblik over al zijn vermogens kunnen beschikken.
Het is aan de BK verboden deel te nemen of op de post te blijven als deze onder invloed is van alcoholische dranken of drugs.
Tijdens de wedstrijd en/of training is het voor de BK verboden om te roken en/of foto’s te nemen als vlag- of interventie-BK.
Hij moet over een ernstige kennis beschikken betreffende de autowedstrijden in het algemeen en over het gedrag van piloten in het bijzonder.
De stagiair commissarissen “S” hebben dezelfde plichten en rechten zoals de A, B, C, K licentiehouders met uitzondering dat ze, niet in het buitenland, mogen meewerken. Voor de Formule 1, worden een maximum van twee stagiaires per team toegestaan met goed keuring van onze Commissie, maar geen SM. De K en de KS licentiehouders mogen slechts aan de wedstrijdkarting werken.

Art. 10. De post- of de ploegoversten antwoorden altijd, hetzij positief, hetzij negatief, op de uitnodiging van de afgevaardigde van RACB Track Marshals binnen de voorziene tijdslimiet. De postoverste vult zijn deelnemerslijst in, stelt zijn verslagen zorgvuldig en nauwkeurigheid op en ondertekent deze.
Hij is verantwoordelijk en staat borg voor zijn ploeg. Onder zijn volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid, valt de vorming van de SM of S (of KS) licentiehouders en hij staat borg voor hun acties in het kader van hun functies als stagedoende BK.
Voor (of tijdens, indien de betrokken BK later zou toekomen) de aanvang van de trainingen of wedstrijden zal de postoverste er moeten op toe zien dat al zijn BK’s een lic A,B,C, S, SM (K en KS voor de Karting) hebben, want bij een eventueel ongeval zal de betrokkene die geen licentie heeft geen aanspraak kunnen maken op de verzekering van RACB SPORT. Om verzekerd te zijn dient deze ook op de lijst der deelnemers en de dagrapporten te staan. Hij zal zich ervan vergewissen en er zelf over waken dat elke BK zijn taak uitstekend heeft begrepen. Hij zal geen minderjarigen niet SM of “S” licentiehouder en huisdieren op post toelaten of van iedere persoon van wie de aanwezigheid hinderlijk zou kunnen zijn. Hij stelt zijn documenten en rapporten schriftelijk en met de grootst mogelijke nauwkeurigheid op. Hij waakt over de goede instandhouding van het, hen toevertrouwde, signalisatie- en veiligheidsmateriaal. Hij zal zich uit interesse voor de sport inzetten om op de hoogte te blijven van de evolutie van de wedstrijd. Hij richt zich beleefd tot de journalisten en de fotografen, maar als deze de raadgevingen niet opvolgen en/of het minste incident op de post creëren, waarschuwt hij onmiddellijk « de Veiligheid » met vermelding van hun identiteit of hun herkenningsnummer alsook info over het gebeuren.

Art. 11. De commissie “RACB Track Marshals” is bevoegd om aan bovenvermelde statuten uitzonderingen toe te staan.