ORGANISATIE

Deze pagina informeert in het kort de baancommissarissen omtrent de belangrijkste schikkingen die ten overstaan van hen getroffen zijn.
TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOOR DE BAANCOMMISSARISSEN:
De RACB voorziet enkel een vergoeding van 15€ per baancommissaris per gewerkte dag van de race (35€ voor een 24 Uur race). Het maximum aantal commissarissen per post zal vermeld worden bij de bevestiging van de race.
De baancommissaris verbindt zich er toe geen enkele activiteit als vrijwilliger uit te oefenen wanneer hij geniet van een werkloosheidsuitkering of een pre-pensioen, behalve wanneer hij VOORAF de buitengewone toestemming van de RVA heeft verkregen. De aanvraag voor toelating wordt gedaan door het invullen van een formulier C45B.

RACB Sport en RACB Track Marshals vestigen uw aandacht op het volgende:
1) HOUDING OP DE POST
a) De baancommissarissen moeten een degelijke en zichtbare kleding dragen, bij voorkeur deze die door de RACB ter beschikking werd gesteld. Deze mag nooit geel zijn en dit om verwarring met de gele vlag te vermijden.
b) De baancommissarissen zorgen ervoor dat ze goed verdeeld zijn langs de baan.
c) Tijdens het uitvoeren van zijn taak als BK in functie , mag hij geen foto’s maken.
d)Alcoholische dranken of drugs zijn strikt verboden op de posten van de baancommissarissen. Het reglement van RACB Sport bepaalt dat er geen tolerantie zal zijn in geval van gebruik van drank of drugs.
e)De baancommissarissen hebben een correcte houding tegenover alle personen, waaronder de pers. Indien er zich personen op een gevaarlijke of hinderlijke plaats staan, worden deze vriendelijk verzocht zich te verplaatsen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, dient de veiligheid onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden.
f) De aanwezigheid van minderjarigen zonder SM licentie is verboden.
g) De aanwezigheid van huisdieren is verboden.
2) AANTAL VERGOEDINGEN PER DAG EN PER POST
Maximum 9 (18 voor een 24 uurwedstrijd).

3) POSTVERDELING
Indien nodig, om alle posten te bezetten tijdens een wedstrijd, kan de samenstelling van de ploegen veranderd worden.
4) Einde van de stage van de stagiair-commissarissen.
De regelmatige aanwezigheid van de stagiair-commissarissen zal nagegaan worden bij elke proef.
Teneinde de stagiair-commissarissen aan te moedigen aan een maximaal aantal proeven van verschillende niveaus deel te nemen, wordt een systeem met coëfficiënt gebruikt.
Elke dag van een proef krijgt een coëfficiënt die wordt aangegeven op de kalender van RACB Track Marshals .
Teneinde zijn C licentie te ontvangen, moet de stagiair-commissaris deelnemen aan het aantal dagen dat hem toestaat ten minste 20% van het maximaal mogelijke coëfficiënt (indien hij aan alle proeven van het jaar had deelgenomen) te behalen.
Wanneer aan de hierboven vermelde voorwaarde voldaan werd, dient de stagiair deel te nemen aan de jaarlijkse voorstelling van de RACB Track Marshals om zijn licentie te ontvangen.
Een commissaris die wenst een licentie van niveau B of A te verkrijgen, dient een theoretisch examen af te leggen aan het begin van het jaar en vervolgens deel te nemen aan het aantal dagen dat hem toestaat ten minste 20% van het maximaal mogelijke coëfficiënt (indien hij aan alle proeven van het jaar had deelgenomen) te behalen .
Tijdens dit stagejaar kunnen op willekeurige tijdstippen praktische evaluaties georganiseerd worden door het bureau RACB Track Marshals.